Kvartérna prevencia

Kvartérna prevencia je prevencia zbytočného a neodôvodneného utrpenia nevyliečiteľne chorých pacientov.

Význam kvartérnej prevencie rastie ruka v ruke s pribúdajúcim počtom týchto ľudí. Diagnostika ochorení sa zlepšuje a skvalitňuje. S tým i diagnostika závažných nevyliečiteľných ochorení a stavov. Spoločnosť a zdravotníci stoja často pred náročným a zložitým problémom, ako týmto pacientom zabezpečiť dôstojné umieranie. Nie je ľahká úloha. Má niekoľko svojich rozmerov.

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých ľudí má zdravotnícky, ale i etický a racionálny rozmer.

Lekár by mal nielen spoľahlivo a dôsledne diagnostikovať a liečiť, ale i rozumne a zodpovedne pristupovať ku každému jednotlivému človeku. Zanedbanie diagnostiky, liečby, či starostlivosti je chybou a zlyhaním jednotlivého lekára, či existujúceho zdravotníckeho systému. O tom niet pochýb. Má to i druhú stranu mince. Často sa stretávame s prípadmi nadmernej, zbytočnej a zaťažujúcej zdravotnej starostlivosti. Často nezmyselnej a neodôvodniteľnej. Aká je príčina ? Prílišná horlivosť ? Alibizmus ? Strach ako sprievodný jav nešťastnej defenzívnej medicíny ? Bývame v praxi svedkami indikovania celej škály úplne zbytočných a zaťažujúcich diagnostických a liečebných úkonov u nevyliečiteľne chorých pacientov. Tieto úkony im spôsobujú bolesti, strach i utrpenie. Ich efekt je veľmi otázny, v mnohých prípadoch úplne neefektívny.

Viac ako v iných prípadoch tu platí pravidlo. S rozumom, ale i srdcom.

Všetky indikované výkony by mali mať oporu v medicíne dôkazov. Ich cieľom by malo byť zlepšenie kvality života dožívajúceho človeka. Potlačenie bolesti a utrpenia. V tom je etický a morálny rozmer tohto poslania. Nepodnikať prehnané a chvatné kroky. Neaplikovať nevhodné postupy a neúčinnú liečbu. Nesomatizovať úzkosť a depresiu. Niekedy je lepšie robiť, čo najmenej. Menej aktivity,viac pokoja a triezveho rozumu. Umierajúci človek nie je pokusné zviera. Stále je človekom, ktorý má svoju dôstojnosť a vyžaduje si úctu. Možno už nedokážeme pomôcť, ale určite by sme nemali priťažiť. Ani v najlepšom úmysle.

Strom Zdravia 2