Kríza vzťahu lekár a pacient

Vzťah lekár a pacient je základom medicíny.

Smelo môžeme povedať, že práve od tohto vzťahu najviac závisí kvalita medicíny. Bez dôvery a spolupráce medzi lekárom a pacientom nie je možné dosiahnuť pozitívne výsledky. Základom vzťahu lekár a pacient je dôvera, a slušnosť. Etika, vzájomná úcta a rešpekt. Na oboch stranách. Každý vzťah má vždy dve rovnocenné strany. Nie je to jednosmerná premávka.

Vzťah lekár a pacient prežíva svoju krízu.

Význam tohto nenahraditeľného vzťahu sa dostáva akoby do úzadia. Preferuje sa viac profesionalita. Hoci profesionalita a vzťah lekár a pacient nie sú v protiklade. Skôr naopak, mali by sa integrálne dopĺňať. Budovanie tohto vzťahu sa dostáva na akúsi perifériu záujmu. Nevenuje sa jej prakticky žiadna systematická pozornosť. Je to skôr na jednotlivcoch a ich osobných prioritách a kvalitách. Hoci práve úpadok tohto vzťahu pociťujú pacienti asi najcitlivejšie a najbolestivejšie. Úpadok vzťahu stojí akoby v protiklade s deklarovanými úspechmi medicíny a farmácie. Vzniká zvláštny paradox.

Medicína rýchlo napreduje a pacienti pociťujú stále väčšiu nespokojnosť, až frustráciu.

Vzťah lekára a pacienta nie je žiaľ ekonomicky taxatívne vyčísliteľný. Je to jednoducho ľudská a humánna veličina. Nikto nevie reálne vyčísliť cenu za ľudskosť, empatiu a milosrdenstvo. A predsa sú to hodnoty, ktoré jasne dominujú. Dominujú nad ekonomickými i technickými parametrami. Pacient je človek a potrebuje ľudský, individuálny a trpezlivý prístup. Potrebuje empatiu a nádej. Vzťah lekár a pacient je základný prostriedok na naplnenie tohto poslania. Vzťah nie je tovar. Je to hodnota.

Lekár a pacient by mali vždy dvaja rovnocenní a zodpovední ľudia.

Stretnutie lekára a pacienta je jedinečné stretnutie dvoch individualít. Toto stretnutie je východiskom k pokojnej a korektnej medziľudskej komunikácii. Nie je to vzťah nadriadený a podriadený. Skôr vzťah medzi prirodzenou autoritou a človekom hľadajúcim pomoc. Základom vzťahu je dôvera a integrita lekára. Ľudská a profesionálna integrita a úprimný záujem o pacienta. Stretnutie sa deje v kontexte medicíny a zdravotného systému, ale nestráca svoj ľudský a individuálny rozmer.

Komunikácia je základným kameňom budovania vzťahu medzi lekárom a pacientom.

Bez komunikácie nie je výsledok. Komunikácia je skrátka základ. Komunikácia je dialóg dvoch, či viacerých ľudí. Pokojný a konštruktívny dialóg. Založený na vzájomnej dôvere a dôstojnosti. Komunikácia vyžaduje čas a priestor. Komunikácia nie je rýchly monológ. Základom komunikácie je rešpektovanie rovnosti oboch strán. Komunikácia je dialóg medzi partnermi. Každý pacient je iný. Iný a jedinečný. Potrebuje individuálny prístup. Niekto potrebuje menej času, niekto viac. Lekár by nemal do svojho vzťahu s pacientom prenášať osobné problémy a osobné záťaže. Ani pacient by nemal zabúdať, že lekár nie je stroj a nie je jeho jediný pacient. Pacient by mal rešpektovať lekára a prichádzať za ním nielen s dôverou, ale i s vnútorným pokojom a trpezlivosťou.

Strom Zdravia 2