Farmakoekonomika

Farmakoekonomika je ekonomika liečby.

Najjednoduchšia definícia, ktorá nás napadne. Celkom jasná a výstižná. Všetko niečo stojí. Aj liečba. Liečba je v mnohých prípadoch veľmi nákladná záležitosť. Medicína napreduje. Poznatky pribúdajú Pribúdajú i moderné a kvalitné lieky. Je tu i opačná strana problému. Máme dostatok finančných prostriedkov ? Pribúdajú tempom, ktoré by zodpovedalo tempu modernizácie a inovácie ? Odpoveď poznáme. Nepribúdajú a nebudú pribúdať. Taká je realita. Stojíme preto pred náročnou výzvou. Využívať prostriedky, ktoré máme, čo najlepšie a najefektívnejšie.

Farmakoekonomika bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v rozhodovacom procese v zdravotníctve.

Tomu sa nebránime. Môžeme sa zakrývať len s tým, čo máme.. Stojíme pred ťažkým problémom. Nielen ekonomickým a zdravotníckym, ale i politickým a etickým. Politici zvyknú sľubovať ľuďom vzdušné zámky.. Najviac pred voľbami. Majú plné ústa rečí o humanite a sociálnej spravodlivosti. Výsledok poznáme.. Zdravotníctvo každým rokom upadá. Finančne, technicky i morálne. Farmakoekonomika nepustí. Máme nedostatok zdrojov a nevyužívajú sa racionálne. Zohľadňovanie reálnych ekonomických pohľadov je nevyhnutné. Rozumná a realistická regulácia výdavkov je nevyhnutná. Solidarita je potrebná. Má svoju mieru. Bezbrehá solidarita je skôr plytvaním, ako rozumným využívaním obmedzených zdrojov.

Liečba pacienta by mala byť kvalitná, účinná a bezpečná.

No, mala by byť i racionálna a efektívna. Neefektívne minuté prostriedky budú chýbať inde. I to je solidarita. Solidarita znamená popretie egoizmu. Farmakoekonomika si vyžaduje presnú a dôkladnú analýzu. Ide o fakty, nie o dojmy a pojmy. Ekonomika a zdravotníctvo žijú a fungujú v jednote. Sotva sa to v najbližšom čase zmení. Ekonomika bude stále viac zasahovať do liečby. Nie je to príjemná vízia, ale musíme sa držať faktov. Priemerný vek sa zvyšuje, starých ľudí neustále pribúda. Ekonomika zdravia sa bude stále viac otriasať v základoch. Dopyt po liečbe bude stúpať. Ako sa s tým vysporiadame ? Odpoveď čakáme i od farmakoekonomiky. Mala by nájsť udržateľné stratégie liečby do budúcnosti. Náklady rastú. Rastie cena práce zdravotníkov, rastú ceny energií. Rastú náklady na údržbu nemocníc. Všetko sa premieta do ceny liečby. Nájdeme správne a udržateľné algoritmy ?  Bude to ťažký kompromis. Medzi ekonomikou, etikou a politikou.. Skúsme staviť na zdravý rozum a zodpovednosť.

Strom Zdravia 2