Ciele zdravotného poradenstva

Cieľom zdravotného poradenstva je zdravý a spokojný človek.

Človek žijúci v telesnej a duševnej pohode. S dobrou telesnou i duševnou kondíciou. Dosiahnutie takého cieľa nie je ľahká, ani priamočiara cesta. Vyžaduje čas a pevnú vôľu. Vyžaduje motiváciu, sústredenosť a disciplínu. Základným predpokladom dosiahnutie cieľa je dôvera. Získanie dôvery nie je automatický proces. Nie vždy je úspešný. Vyžaduje komunikáciu, trpezlivosť a potrebnú dávku pokoja. Skutočný záujem i odvahu k smelým rozhodnutiam a aktívnym činom. Cieľom zdravotného poradenstva je naučiť klienta správnej a účinnej prevencii. Pochopenie úlohy prevencie a aplikácia v každodennej praxi je predmetom zdravotného poradenstva. Dlhodobá a systematická prevencia. Nie jednorázová a povrchná pseudoprevencia. Prevencia si vyžaduje informácie a pochopenie podstaty.

Prevencia je základ.

Nie sú to naučené formulky. Je to spôsob života. Nový vzťah k zdraviu. Zdraviu, ako hodnote. S prevenciou úzko súvisí zdravotná výchova. Nie je na požadovanej úrovni. Máme zmätok v informáciách. Dostávame veľa informácií. Povrchných, neoverených a protichodných. Orientácia je ťažká, často prevláda informačný chaos. To bráni prijatiu správnych postupov a opatrení.

Dezorientácia je úhlavný nepriateľ úspechu.

Dezorientácia je dôvodom mnohých nesprávnych postupov. Kvalitné a dôveryhodné informácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Základom zdravotného poradenstva sú dôveryhodné informácie.Cieľom zdravotného poradenstva je informovaný človek. Nie pasívny účastník. Nikto nemôže za nikoho nič urobiť. Zdravie je neprenosné. Každý je zodpovedný za svoje zdravie.

Cieľom zdravotného poradenstva je zodpovednosť za vlastné zdravie.

To je kľúčový moment. Pochopenie a akceptácia zodpovednosti je rozhodujúcim faktorom úspechu. Dlhodobého úspechu a dlhodobých pozitívnych zmien. Základom je vnútorná integrita človeka. Vnútorná integrita je protikladom nerozhodnosti a pochybností. Vnútorne integrovaný človek vie, čo chce. Dopracoval sa k rozhodnutiu. Stanovil si ciele a podniká systematické kroky k ich dosiahnutiu. Neváha, nespochybňuje a neodďaľuje potrebné rozhodnutia. Uvedomuje si ich význam pre svoje zdravie. Spokojný život nemôže byť bez zdravia.

Strom Zdravia 2