Zóna priemernosti

Priemernosť väčšinou nestačí.

Tie časy sú preč. Sotva sa vrátia. Priemernosť nie je predpokladom dobrého výsledku. Priemerní ľudia sú ľudia do dobrého počasia. V čase konjunktúry, keď je veľký dopyt po pracovných silách, vtedy i priemerní ľudia dokážu nájsť slušné uplatnenie. Práce je veľa, ľudí málo. Situácia sa mení, keď dobré časy pominú. O priemerných ľudí rýchlo klesá záujem.

Skutočný záujem je o kvalitných, pracovitých a koncentrovaných ľudí.

O tých je záujem vždy. V každom období. O priemerných len v dobrých časoch. My dnes nežijeme najlepšie časy. Európa bojuje s krízou a hospodárstvo už nekvitne. Priemerní ľudia sa dostávajú stále viac mimo hraciu plochu.. Priemerný človek má len toľko vedomostí a zručností, ktoré mu postačujú na priemerný výkon. Ak sa nepohne dopredu, nedokáže riešiť problémy a náročné pracovné úlohy. Zostáva mu málo zodpovedná, málo náročná a málo platená práca. Pokiaľ sa nejaká nájde.. Z týchto faktov vyplýva jednoduchá logika. Priemernosť bohužiaľ nestačí. Nie je to príjemné, skôr smutné konštatovanie. Svet by mal byť založený na spolupráci a solidarite. Realita je často opačná. Dobrý výsledok môžu dosiahnuť len naozaj dobrí a kvalitní. Ak niečo robíme, snažme sa to robiť na dobrej úrovni.

Základom pre opustenie zóny priemernosti je zmena myslenia a prekonanie pohodlia.

Ujasnime si v hlave realitu a situáciu okolo nás. A potom sa rozhýbme, začnime konať. Prekonajme vlastné pohodlie. Opustime zónu priemernosti tak rýchlo, ako sa len dá. Ak chceme uspieť, musíme podávať dobré výkony. Musíme byť kvalitnými odborníkmi a žiadanými expertmi. Vtedy ťaháme za dlhý povraz. Sme žiadaní, máme dvere otvorené. Dovolím si malú kategorizáciu. Výsledkom je 5 skupín.

1. Ľudia špičkoví, teda prvotriedni. O tých je záujem vždy a všade. Doma i v zahraničí. Podávajú špičkové výkony. Pre firmu sú zárukou vysokej kvality, efektívnosti a zárukou konkurencieschopnosti. Výborne platení, s rýchlym osobným a profesionálnym rastom. Skôr, či neskôr špičkoví manažéri a riaditelia podnikov a firiem.

2. Ľudia nadpriemerní, ľudia kvalitní. Podávajú nadpriemerné výkony. Prácu vykonávajú kvalitne a dôsledne. Dobre cenení a v zásade žiadaní ľudia. Vysoký predpoklad dobrých výkonov, dobré postavenie vo firme. Predpoklad solídneho profesionálneho rastu. Tendenciou zamestnávateľov je udržať si  týchto ľudí a to i v zlých časoch.

3. Ľudia priemerní. Šedá zóna. Prácu vykonávajú tak, ako im to firma predpisuje. Priemerné výkony, efektívnosť uspokojivá. V zásade plnia príkazy nadriadených. Bez priamej zodpovednosti, pracujú pod vedením iných ľudí. V čase konjunktúry, keď firmy majú vysoký obrat a veľký dopyt po ich výrobkoch, potrebujú rýchlo veľa ľudí. Kvalita nie je rozhodujúca. Hľadajú rýchle disponibilné ľudské zdroje. V čase krízy strácajú títo ľudia pre firmu rýchlo na význame, potrebné je len ich malé množstvo, alebo vôbec nie sú potrební. Nie je motiváciou zamestnávateľa ich udržanie vo firme.

4. Ľudia podpriemerní. Záujem zamestnávateľov je malý. Skôr náhodný a sporadický. Pracujú na nízkych a zle platených pozíciách. Pre zamestnávateľa druhoradé kádre. Žiadna motivácia na ich udržanie. A to v čase krízy i konjunktúry. Kádre, o ktoré nie je núdza. Väčšinou sú ich plné úrady práce. Ich výkonnosť je nízka. Produktivita práce a efektívnosť zodpovedá ich postaveniu. V prípade ťažkostí, ako prví opúšťajú firmy.

5. Ľudia nekvalitní. V zásade úplne nepoužiteľní. Bez vedomostí a zručností. Nemôžu vykonávať nič, len pomocné a sezónne práce. Väčšinou dlhodobo nezamestnaní a v dôsledku rýchleho vývoja na pracovnom trhu prakticky nezamestnateľní. Klienti sociálnych sietí / tým nemám na mysli FACEBOOK ! /, v horších prípadoch až bezdomovci. Odkázaní často na pomoc štátu a okolia. Pre zamestnávateľov nepoužiteľní.

 

Toľko rýchla a jednoduchá matematika !

Trochu tvrdá. Ale taká je realita. Kapitalizmus má svoje zákony a prirodzené cykly. Žijeme v dobe globalizácie, čelíme konkurencii. Nie je čas na falošné predstavy.

Platí to i o našom zdraví.

Aké je to priemerné zdravie ? Bude nám to stačiť ? Obávam sa, že nie. Našou snahou by malo byť naozaj dobré a trvalé zdravie. Také zdravie, ktoré nám zabezpečí čo najdlhšie fyzickú a duševnú výkonnosť. Dlhý dobrý život a radosť zo života.

Strom Zdravia 2