Chronický kašeľ

Chronický kašeľ je dôležitý klinický príznak.

Nemal by sa nikdy podceňovať. Chronickému kašľu treba venovať pozornosť a vždy realizovať potrebnú diagnostiku. Tento kašeľ trvá niekoľko mesiacov a väčšinou nie je viazaný na konkrétnu vyvolávajúcu príčinu. Pacient niekedy ani nevie presne časovo lokalizovať jeho začiatok. V niektorých prípadoch má pomalý a nenápadný nábeh. Postihnutý mu neprikladá väčšiu pozornosť. Žije v presvedčení, že tak ako prišiel, tak i odíde. Predovšetkým fajčiari považujú tento príznak za normálny a sprievodný jav svojho návyku. Kašeľ pokračuje, obťažuje a znepríjemňuje život. Bežné voľnopredajné prípravky proti kašľu nezaberajú, alebo len nakrátko. Pokiaľ prejde niekoľko mesiacov a kašeľ neutícha, pacient vyhľadá lekára.

Chronický kašeľ môže byť varovným signálom závažných ochorení.

Chronický kašeľ si vyžaduje dôslednú a presnú diagnostiku. Základom diagnostiky je dôkladná anamnéza. Predovšetkým fajčiarska a alergická anamnéza. Pracovná anamnéza týkajúca sa možnej expozície prachom a dráždivým látkam. Významné miesto má i lieková anamnéza. Zistenie, aké lieky pacient užíva. Nasleduje dôkladné fyzikálne vyšetrenie, doplnené RTG vyšetrením a spirometriou. V prípade potreby je nevyhnutné vykonať i špecializované zobrazovacie vyšetrenia ako CT hrudníka. Dôležitou súčasťou celkového vyšetrenia je i vyšetrenie zápalových a alergických markerov z krvi.

Chronický kašeľ sprevádza chronické pľúcne ochorenia.

Chronický kašeľ je príznakom prieduškovej astmy, alebo chronickej bronchitídy. Chronický kašeľ býva príznakom CHOCHP, alebo bronchiektázií. Vo všetkých prípadoch hovoríme o chronických ochoreniach dýchacieho systému, ktoré si vyžadujú presnú diagnostiku a dlhodobú, často celoživotnú liečbu. Chronický kašeľ môže byť príznakom rakoviny pľúc ! Kašeľ spolu s vykašliavaním krvi je veľmi vážnym a varovným signálom pre toto veľmi nebezpečné a zhubné ochorenie. Pozor ! Chronický kašeľ nebýva len príznakom pľúcnych ochorení.

Chronický kašeľ môže mať i mimopľúcne príčiny.

Chronický kašeľ môže signalizovať i závažné ochorenia srdca. To je druhá najčastejšia príčina chronického kašľa. Býva jedným z príznakov chronického zlyhávania srdca. Pokiaľ ide o staršieho pacienta s anamnézou srdcovocievneho ochorenia, vždy treba mať tento fakt na zreteli. Môže poukazovať na zhoršenie funkcie srdca. Chronický kašeľ môže sprevádzať i dlhodobé užívanie niektorých druhov liekov proti vysokému tlaku, takzvaných ACEinhibítorov. Chronický kašeľ môže byť i psychogénneho pôvodu. Tento kašeľ je súčasťou psychosomatických prejavov postihnutých jedincov. Pôvod tohto kašľa je v tomto prípade psychický. Nemá organickú príčinu. Chronický kašeľ môže sprevádzať i takzvaný GERD, to znamená gastroezofeageálny reflux, pri ktorom sa porušením antirefluxnej bariéry dostáva žalúdočná kyselina do pažeráka.

Strom Zdravia 2