Chronická obštrukčná choroba, CHOCHP

CHOCHP je chronické ochorenie dýchacieho systému charakterizované zhoršovaním priechodnosti dýchacích ciest, zápalom dýchacích ciest a postupnou deštrukciou pľúcneho tkaniva.

Zhoršovanie priechodnosti dýchacích ciest, odborne obštrukcia, nie je reverzibilná, je nevratná. Obštrukcia je trvalá, chronická a progredujúca. To znamená, že má tendenciu postupovať a stále sa zhoršovať. Vyjadruje to skutočnosť, že je to stav trvalý. Charakterizovaný obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách a následnou zápalovou odpoveďou tkaniva priedušiek. Stav je následne komplikovaný deštrukciou pľúcneho tkaniva, ktoré sa nazýva pľúcny emfyzém.

Pacient s CHOCHP je chronický pacient a vyžaduje si trvalú a systematickú liečbu.

Pacienta s CHOCHP lieči a dispenzarizuje odborný pľúcny lekár- pneumológ. Je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť. Dobrou, systematickou liečbou a dôkladnou úpravou životosprávy je možné udržať ochorenie pod kontrolou. Tým stabilizovať zdravotný stav pacienta.

Liečba je trvalá, systematická a nákladná.

Liečba pacienta s CHOCHP predstavuje veľkú záťaž na prostriedky z verejných zdrojov. Treba preto vrhnúť všetko úsilie a prostriedky na prevenciu ochorenia. Pri CHOCHP platí tiež pravidlo, že prostriedky investované do prevencie, informovania spoločnosti a včasnej diagnostiky sa niekoľkonásobne vrátia. Liečba pacientov s CHOCHP na Slovensku odčerpáva obrovské zdroje.

Jedným z pilierov prevencie je boj proti fajčeniu.

Fajčenie je rozhodujúci činiteľ pri vzniku CHOCHP.

Druhý významný činiteľ je poškodené a znečistené životné prostredie.

Vznik CHOCHP ako i iných chronických ochorení pľúc je následkom pôsobenia týchto vplyvov. Správna a účinná liečba a rehabilitácia zlepšuje funkciu pľúc a zvyšuje kvalitu života. Znižuje počet akútnych exacerbáciíí CHOCHP, ktoré sú najčastejšou a najzávažnejšou komplikáciou ochorenia. Správna a účinná liečba má významný pozitívny vplyv i na pridružené ochorenia, zlepšuje prognózu pacienta a znižuje riziko komplikácií a úmrtnosť pacientov na ochorenia ako sú : ICHS, NCMP, chronické zlyhávanie srdca…

CHOCHP je časté ochorenie i na Slovensku.

Postihuje 3-5 percent dospelej populácie. CHOCHP patrí podľa aktuálnych štatistík 6 miesto v rebríčku úmrtí. Na Slovensku zomiera ročne n následky ochorenia asi 1000 ľudí a číslo rastie. Veľká časť ľudí ani nevie, že ochorenie má. Zistí sa až v pokročilom štádiu, kedy už liečba nebýva tak účinná. Títo ľudia pripisujú príznaky CHOCHP starnutiu. Ale zhoršovanie dýchania, kašeľ, strata fyzickej kondície a dýchavica nemusia ešte znamenať starobu, ale CHOCHP.

Diagnostika je základným predpokladom úspešnej a efektívnej liečby.

Včasná a efektívna liečba znamená zlepšenie a udržanie pľúcnych funkcií, minimalizáciu vzniku komplikácií a zlepšenie kvality života a prognózy týchto ľudí. Preto je dôležité, aby ľudia poznali toto ochorenie. Aby poznali jeho príznaky a príčiny. Aby vedeli, kedy treba vyhľadať lekára a absolvovať potrebné diagnostické vyšetrenia. Mali by poznať devastujúci vplyv fajčenia a zničeného životného prostredia na vznik a vývoj ochorenia.

CHOCHP je ochorenie, ktoré sa dá významne ovplyvniť naším životným štýlom, prevenciou a  vzdelávaním.

Strom Zdravia 2