Seniori a chrbtica

Priemerný vek sa stále predlžuje.

Starších ľudí neustále pribúda. So zvyšujúcim  vekom logicky stúpa i výskyt chronických degeneratívnych poškodení a ochorení pohybového systému. Spolu s tým stúpa i spotreba liekov a spotreba zdravotníckych služieb. Okrem poškodenia váhonosných kĺbov, ako sú bedrové kĺby a kolená sú to predovšetkým poškodenia chrbtice. Problematike predlžovania priemerného veku sa venuje veľa pozornosti. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na stav dôchodkových systémov v dôsledku starnutia populácie. Trochu v tieni zostávajú mnohé zdravotné a epidemiologické dôsledky predmetného vývoja.

Tak, ako populácia starne, úmerne tomu stúpa i počet ochorení pohybového aparátu.

Do popredia sa dostáva otázka zdravia a celkovej kvality života seniorov. Mobilita je jednou zo základných podmienok na udržanie kvality života. Bez pohybu niet kvality, ani radosti zo života. Imobilný človek je odkázaný na pomoc rodiny, alebo štátu. Z toho vyplýva jednoduchý záver.

Snaha o udržanie čo najvyššieho stupňa mobility a hybnosti. Čo najdlhšie, čo najlepšie, čo najviac.

Mobilita a hybnosť sú základom aktívneho života seniorov. Tak, ako starne človek, tak starnú i jeho orgány. Podliehajú chronickým a degeneratívnym zmenám. Orgány starnú a postupne sa opotrebúvajú. Pohybový systém nie je výnimka. Starnú kosti, kĺby, svaly i väzivá. Stráca sa svalová hmota. So starnutím klesá ich výkonnosť a oslabuje sa funkcia. Zmeny neobchádzajú ani chrbticu. Chrbtica sa mení, stráca svoju výkonnosť. Jej funkcia sa zhoršuje. Častejšie prichádza bolesť. Poškodené tkanivá viac reagujú na chlad i fyzickú námahu. Dochádza častejšie k subjektívnym ťažkostiam i objektívnym zdravotným problémom. Starnutie je prirodzený proces. Nedá sa zastaviť. Máme možnosti a prostriedky ako pomôcť chrbtici, ako ju udržať čo najdlhšie v dobrom a funkčnom stave.

Základom je pravidelný pohyb a cvičenie !

Podmienkou je udržanie správnej telesnej hmotnosti. Každý starší človek by sa mal zamyslieť nad spôsobom svojho života. Koľko času strávi pred televíznou obrazovkou a koľko času pohybom v lese ? On sám rozhoduje. Sám si vyberá, čomu dá prednosť. Každý starý človek by mal byť predovšetkým realista. Byť zodpovedný sám za seba. Nemôže zastaviť čas a zmeniť realitu, ale môže zmeniť a skvalitniť vlastný život. A to nie je málo. Pomôže sebe i svojej rodine. Starí ľudia si môžu stanoviť svoje malé a reálne ciele. Nejde pritom o súťaž.

Víťaz bude každý, kto to pochopí. Každý, kto bude ochotný a pripravený robiť potrebné kroky.

Telo sa odvďačí zdravím a dobrou kondíciou. Chrbtica a kĺby dobrou hybnosťou a mobilitou. Starý človek má možnosť ako si udržať formu a výkonnosť. Samé to nepôjde. Pravidelný pohyb ja telesná aktivita sú základným predpokladom pre zdravú chrbticu každého seniora.

Strom Zdravia 2