Zdravý chrbát v starobe

Priemerný vek sa neustále predlžuje.

Starších ľudí pribúda.S vekom logicky stúpa i výskyt chronických a degeneratívnych poškodení pohybového systému. Stúpa spotreba liekov a zdravotníckych služieb. Okrem poškodenia váhonosných kĺbov, ako sú koxy a kolená sú to predovšetkým poškodenia chrbtice. Téme postupného predlžovania priemerného veku sa venuje veľa pozornosti. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na zhoršujúci sa stav dôchodkových systémov v dôsledku starnutia populácie. Akosi v tieni týchto problémov zostávajú mnohé závažné zdravotné a epidemiologické dôsledky tohto vývoja.

Tým, že populácia starne, úmerne tomu stúpa i počet ochorení pohybového aparátu.

Do popredia sa dostáva otázka zdravia a celkovej kvality života seniorov. Schopnosť pohybu a mobilita je jednou zo základných podmienok pre udržanie kvality života. Bez pohybu niet ani kvality ani radosti zo života. Imobilný človek je odkázaný na pomoc rodiny, alebo štátu. Z toho vyplýva jednoduchý záver.

Snaha o udržanie čo najvyššieho stupňa mobility a hybnosti do čo možno najvyššieho veku života.

Možnosť pohybu a dobrá hybnosť sú základom aktívneho života seniorov. Tak ako starne človek, tak starnú i jednotlivé orgány jeho tela. Podliehajú chronickým a degeneratívnym zmenám. Orgány starnú a postupne sa opotrebúvajú. Pohybový systém nie je výnimka. Starnú kosti, kĺby, svaly i väzivá. Stráca sa svalová hmota. S ich starnutím klesá ich výkonnosť a oslabuje sa ich funkcia. Všetky tieto zmeny neobchádzajú ani chrbticu. Chrbtica sa mení, stráca svoju výkonnosť. Funkcia sa zhoršuje. Častejšie prichádza bolesť. Poškodené tkanivá viac reagujú na chlad i fyzickú námahu. Dochádza častejšie k subjektívnym ťažkostiam i objektívnym zdravotným problémom. Starnutie je prirodzený proces. Nedá sa zastaviť. Napriek tomu, máme možnosti a prostriedky ako pomôcť chrbtici, udržať ju čo najdlhšie v dobrom stave.

Základom je pravidelný pohyb a cvičenie !

Podmienkou je udržanie správnej telesnej hmotnosti. Každý starší človek by sa mal zamyslieť nad spôsobom svojho života. Koľko času strávi pred televíznou obrazovkou a koľko času pohybom v lese ? On sám rozhoduje. Sám si vyberá, čomu dá prednosť. Každý starý človek by mal byť predovšetkým realista. Byť zodpovedný sám za seba. Nemôže zastaviť čas a zmeniť realitu, ale môže zmeniť a skvalitniť svoj vlastný život. A to nie je málo. Pomôže sebe i svojej rodine. Dajte dôraz na správne stravovanie. Zamyslite sa nad tým, čo máte na tanieri ! Starí ľudia si môžu stanoviť svoje malé a reálne ciele. Nejde o súťaž, ani preteky.

Víťaz bude každý, ktorý to pochopí a bude ochotný a pripravený robiť správne kroky.

Telo sa odvďačí zdravím a dobrou kondíciou. Chrbtica a kĺby dobrou hybnosťou a mobilitou. Starý človek má možnosť ako zostať fit a užívať si život do vysokého veku. Samé to nepôjde. Pohyb a správny životný štýl je základným predpokladom pre zdravú chrbticu každého seniora.

Strom Zdravia 2