Ako zabrániť týraniu zvierat

Žijeme v 21.storočí a sme svedkami nesmierneho utrpenia zvierat.

Týranie zvierat je fenomén, ktorý by nás nemal nechať ľahostajnými. Vieme o tomto strašnom a zúfalom probléme a napriek tomu nevieme prijať zásadné a účinné opatrenia na zvrátenie žalostného stavu. Aktivisti za ochranu zvierat apelujú na svedomie a zdravý rozum ľudí, ale stále s malým úspechom. V masovokomunikačných prostriedkoch sme denne a opakovane informovaní o prejavoch neľudského a brutálneho chovania niektorých jednotlivcov k zvieratám. Dostávame informácie a správy o bezohľadnom zaobchádzaní so zvieratami. Počúvame o hrozných a brutálnych činoch, ktoré zostávajú nepotrestané. Vinníci nenesú žiadnu, alebo len malú zodpovednosť. Maximálne kozmetické postihy a pokuty. Vinníci nenesú právnu, ani trestnú zodpovednosť.

Týranie zvierat je neakceptovateľné a neospravedlniteľné správanie, ktoré nemá miesto v civilizovanom svete.

Týranie zvierat je čiernou škvrnou na svedomí spoločnosti.

Smutným faktom zostáva, že politici, zákonodarcovia, justícia a polícia zostávajú v tejto otázke pasívni a nečinní. Chýbajú účinné zákony, ktoré by spravodlivo trestali a postihovali také chovanie. Zákony, ktoré by jasne a zreteľne definovali právnu a trestnú zodpovednosť za tieto ohavné činy. Súčasný stav vyžaduje prijatie zákonov, ktoré by spravodlivo a nekompromisne trestali vinníkov týchto činov. Je ťažké pochopiť, ako je možné, že v 21. storočí sú zvieratá transportované na dlhé vzdialenosti v neznesiteľných podmienkach. Bez vody, bez veterinárnej starostlivosti, v obrovskom strese. Niekoľkodenné transporty zvierat na miesto ich porážky a spracovania v hrozných podmienkach a útrapách sú realitou dnešnej doby v Európe. V Európe, ktorá sa hrdí kultúrnymi a humanistickými tradíciami. Je to hanba, ktorá si zaslúži odsúdenie. Zaslúži si to hlboké zamyslenie a uvedomenie si zodpovednosti. Prijatie rýchlych a účinných opatrení na nápravu dnešného stavu.

Jedným zo základných meradiel kultúrnej a civilizovanej spoločnosti je vzťah k zvieratám.

Neviem, či môžeme považovať za kultúrneho človeka toho, kto drží celý život svojho psa na reťazi? Pes je spoločenský a sociálny tvor, ktorý potrebuje lásku a dôveru. Prišiel na svet a má právo prežiť život. Nie život na dvojmetrovej reťazi. Bez lásky, pozornosti a náklonnosti. Na reťazi v mrazoch, v horúčavách, v špine. Kto z nás by chcel taký život? Otroctvo bolo zrušené v 19. storočí, celý svet to akceptuje a nepoznáme politika, ktorý by si to dovolil spochybniť. A pritom tisíce psov živoria celý život priviazané na reťaziach. Aktivisti a ochrancovia zvierat zúfalo apelujú na spoločnosť. Snažia sa zlepšiť život zvierat. Kde sú politici?

Nie je čas zmeniť tento stav a prekonať nevšímavosť?

Ľudia dostali od Boha rozum na to, aby ho používali. Dostali do daru svedomie, aby sa ním riadili. Naša ľahostajnosť znamená utrpenie zvierat. Človek sa preto stál pánom tvorstva, aby ho viedol. Nie, aby svoje schopnosti a moc zneužíval. Je to naša zodpovednosť. Zvieratá sa nevedia brániť, sú odkázané na náš súcit a zodpovednosť.

Strom Zdravia 2