Závislosť na internete

Závislosť na internete je forma závislého správania na základe patologickej väzby jednotlivca na používanie internetu.

Závislosť na internete je nekontrolované a patologické používanie internetu, ktoré vedie k závažným psychologickým, sociálnym a ekonomickým následkom. Návykové správanie k internetu označujú odborníci ako návykovú, alebo tiež impulzívnu poruchu. Problémové, nadmerné a nekontrolované používanie, či zneužívanie internetu znamená celkovú prestavbu osobnosti človeka. Zmenu jeho správania, zmenu jeho každodenného praktického života a hodnotových priorít.

Základom každej závislosti je silná a prehnaná túžba.

Neovládateľné nutkanie spojené s čiastočnou, alebo úplnou stratou sebaovládania. Túžba je silnejšia ako vôľa. Nutkanie je silnejšie ako vlastné sebaovládanie. Táto prehnaná túžba a potreba sa postupne vymkne spod kontroly. Začína diktovať podvedomiu, ktoré nie je schopné túžbe vzdorovať. Tento stav vedie zákonite k zanedbávaniu iných a dôležitých oblastí života. Závislosť dominuje. Diktuje vlastný scenár. Mnohí ľudia trpiaci touto závislosťou si dokážu uvedomovať dôsledky svojho konania a závislosti. Vedia si ich racionálne i logicky spracovať, no nedokážu tento proces zastaviť. Napriek následkom a hroziacim problémom a nebezpečenstvám.

Závislosť na internete má svoje duševné, pracovné i sociálne následky.

Postavenie v zamestnaní, či školský prospech sa znižujú. Výsledky sa zhoršujú. Duševná výkonnosť klesá. Hodiny strávené pri internete jednoducho chýbajú v iných oblastiach. Nadmerné množstvo času strávené pri internete logicky znamená zanedbávanie pracovných, či školských povinností. Následky nenechajú na seba dlho čakať. Mení sa celkový duševný stav človeka. Prejavujú sa príznaky depresie a úzkosti. Logicky sa postupne narušujú i rodinné a sociálne vzťahy. Závislý človek smeruje do izolácie. Dochádza postupne k celkovému vyčerpaniu, zhoršeniu a opotrebovaniu zraku. Trpí chrbtica. Objavujú sa opakované bolesti hlavy, poruchy spánku a celkové zhoršenie telesnej kondície.

Závislosť na internete nie je žiadna lacná záležitosť.

Hardware, ani software nie je halierová záležitosť. Nové inovácie, programy, či poplatky za využívanie internetových služieb môžu znamenať nemalú finančnú záťaž pre každého závislého človeka a jeho rodinu. Závislé správanie na internete je často spojené s využívaním rôznych platených služieb. Osobitnou otázkou je internetové nakupovanie, ktorí dnes prežíva nebývalý rozmach.

Závislosť na virtuálnych vzťahoch.

Predstavuje silný a moderný fenomén. Predovšetkým rýchly rozmach sociálnych sietí a chatových služieb prinieslo veľké riziká v súvislosti so vznikom a rozvojom virtuálnych závislostí. Potenciál sociálnych sietí je v tomto smere prakticky nekontrolovateľný. Ľudia miesto vytvárania normálnych zdravých sociálnych vzťahov favorizujú tvorbu virtuálnych a neosobných kontaktov na sociálnych sieťach. Ľahko získavajú novú identitu a dokážu maskovať vlastné osobnostné a duševné handicapy. Ľudia unikajú z reálneho sveta do sveta virtuálneho. So všetkými dôsledkami. Prejavuje sa závislosťou na virtuálnych vzťahoch, na virtuálnej sexualite, či opakovaným kompulzívnym vyhľadávaním stránok s určitým obsahom. Hrozí bezprostredné preťaženie nadmernými, škodlivými a balastnými informáciami.

Strom Zdravia 2