Osobné duševné zdravie

Podľa označenia  WHO je duševné zdravie popísané ako stav emocionálnej a duševnej pohody v rámci ktorej je osoba schopná využiť svoje rozumové a citové schopnosti.

Žiť v spoločnosti a plniť bežné požiadavky života. Podľa štatistík EU sú duševné poruchy, najčastejšie depresia a úzkostné stavy, významným zdravotníckym, spoločenským i národohospodárskym problémom. Majú nepriaznivé dopady na ekonomiku a spoločnosť. Sú jeden z hlavných dôvodov práceneschopnosti, invalidity a predčasného odchodu do dôchodku. Stále viac si v jednotlivých krajinách začínajú uvedomovať význam a dôsledky šírenia duševných porúch. Je nevyhnutné klásť stále väčší dôraz na prevenciu, diagnostiku a liečbu duševných porúch. Predovšetkým dôsledná prevencia je nástrojom k zastaveniu tejto epidémie.

V rámci toho si EU stanovila základné priority :

– prevencia depresií a samovrážd

– duševné zdravie mladých a vzdelávanie

– duševné zdravie na pracovisku

– duševné zdravie starých ľudí

– boj proti sociálnemu vylúčeniu

Podľa výskumov verejnej mienky v rámci sveta, kde sa dotazujú respondentov na najdôležitejšie hodnoty pre človeka, väčšina kladie na prvé miesto zdravie. To neprekvapuje. Táto otázka väčšinou nerozdeľuje zdravie na telesné a duševné. Pre mnohých ľudí je stále v popredí zdravie telesné. To je logické. Zabúda sa trochu na duševné zdravie, na ktoré je viazané i telesné zdravie. Ide o veľmi úzko spojené nádoby s veľmi citlivou výškou hladiny v oboch nádobách.

Pre človeka je dôležité rozvíjať a udržovať nielen telesné zdravie, ale venovať energiu i jeho duševnej zložke.

Moderná medicína dokázala, že duševné faktory vplývajú na vznik mnohých telesných ochorení. Rozvojom vedy a poznatkov sa tento zoznam stále viac rozširuje.

Tieto ochorenia nazývame psychosomatické.

Je ich stále viac. Moderná veda dokázala, že priebeh, liečba a prognóza mnohých ochorení je ovplyvnená duševným zdravím človeka. Duševné zdravie výrazne zasahuje do priebehu ochorenia. Len duševne vyrovnaný človek dokáže úspešne bojovať s chorobou a spolupracovať s lekármi. Taký človek ma zvyčajne motiváciu, vôľu a trpezlivosť úspešne sa liečiť a bojovať s chorobou.

Stále viac prichádzame k záveru, že choroba má svoj duševný základ.

Býva výsledkom stresu, depresie, únavy a vyčerpania. V tomto stave nie je organizmus schopný odolávať telesným ochoreniam. Je otázkou času a okolností kedy a v akej závažnosti sa objaví telesné ochorenia. Niekedy sú to len zdanlivo nezávažné stavy ako bolesti chrbtice, bolesti žalúdka, či nespavosť. I tie vedia znepríjemniť život. V tých horších prípadoch to môže byť rakovina, infarkt alebo mozgová porážka.

Strom Zdravia 2