Syndróm vyhorenia

V lekárskej a psychologickej praxi sa stále častejšie stretávame so syndrómom vyhorenia.

Ako máme tomu pojmu správne rozumieť?  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má syndróm vyhorenia tri základné charakteristiky. Prvé je emočné vyčerpanie, pre ktoré sú charakteristické negatívne emočné príznaky ako vyčerpanie, únava a depresia. Vznikajú pocity, že úsilie bolo v živote a práci zbytočne vynaložené a neprináša očakávané efekty. Pocity bývajú spojené s frustráciou, smútkom a bezmocnosťou. Druhou charakteristikou je fyzická vyčerpanosť. Tá sa prejavuje únavou, poruchami spánku, či svalovým napätím. Poruchami trávenia, bolesťami hlavy a zhoršenou toleranciou námahy. Treťou charakteristikou je sociálne prežívanie. Pocit apatie, nechuť k práci, strata motivácie a zhoršenie vzťahov.

Syndróm vyhorenia neprichádza náhle, nejde o jednorazovú záležitosť.

Je to postupný a dlhodobý proces, ktorého výsledkom je syndróm vyhorenia. Má spravidla viaceré fázy. Začína sa nadmerným a dlhodobým množstvom pracovnej záťaže. Príčinou nebýva len množstvo prace a vysoké pracovní nasadenie, ale aj nereálne a prehnané nároky a očakávania. Zo strany zamestnávateľa i nositeľa. Väčšinou prestáva rešpektovať svoje potreby a prispôsobuje sa vzniknutej situácii.

V prvej fáze má človek svoje predstavy, ideály,  a silnú snahu.

Je ochotný a pripravený podávať vysoké výkony, často nad svoje možnosti.

V druhej fáze dochádza k stagnácii a postupnej frustrácii.

Veci sa nedaria, pracovné úlohy sú namáhavejšie. Nastáva neracionálne a chaotické správanie. To je fáza, kedy je potrebné zastaviť pokračovanie tohto procesu a zabrániť postupnému vzniku syndrómu z vyhorenia.

V tretej fáze dochádza k rozvoju syndrómu z vyhorenia v jeho typickom obraze.

Dochádza k úplnému vyčerpaniu, strate zmyslu práce a zrúteniu ideálov. Výsledkom je negativizmus, úplný nezáujem a strata motivácie. Niekedy úplná neschopnosť vykonávať prácu a činnosť.

Koho postihuje syndróm z vyhorenia ?

Môže postihnúť každého. No postihuje predovšetkým ľudí, na ktorých zamestnanie kladie vysoké pracovné, ale i osobnostné nároky. Sú to lekári, zdravotné sestry, učitelia, alebo právnici. Zameriavajú na služby klientom a pacientom. Snažia sa plniť ich očakávania a uspokojovať ich potreby. Zabúdajú pritom na svoje vlastné potreby. Často pracujú v zlých pracovných podmienkach. So zlým finančným ohodnotením a nízkou spoločenskou hodnotou. Ide o pracoviská s nedostatkom personálu, kde sa pracuje v časovom napätí i v časovej tiesni. Dôležitým faktorom je strach a obava z úspešného výsledku. Z očakávania, ktoré kladie na nich okolie. Z toho, či výsledkom ich práce bude úspešný výsledok. To znamená spokojný pacient, vynikajúci študent, alebo profitujúci klient. To vytvára na jednotlivca silný tlak.

Dôležitou stránkou pri prevencii syndrómu z vyhorenia je pozitívny vplyv okolia.

Nadriadení a zamestnávatelia by si mali uvedomovať toto riziko. Mali by udržiavať rovnováhu medzi nárokmi a možnosťami zamestnanca. Tomu by mala zodpovedať rozumná a efektívna organizácia práce. Vytváranie priaznivých pracovných podmienok a obojstranne dobrá a korektná komunikácia.

Strom Zdravia 2