Rodina v ohrození

Základom rodiny je manželstvo muža a ženy.

Rodina je základným prvkom zdravej a fungujúcej spoločnosti. Vonkoncom to nie je fráza, ale vekom overená hodnota. Kresťania povýšili manželstvo na úroveň sviatosti. Určite právom. Rodina je prirodzené prostredie pre príchod nových generácií. Rodina umožňuje výchovu detí. Vytvára im prirodzené zázemie. Zdravá a fungujúca rodina predstavuje ideálne prostredie na ich výchovu a prípravu na svoj vlastný život. Nikto nemôže nahradiť význam a postavenie rodiny v tomto procese. Doteraz sa to nikomu nepodarilo. Ani štátu, ani iným inštitúciám.

Rodina pre svoj život potrebuje podmienky.

Potrebuje adekvátne materiálne zázemie a ochranu. Potrebuje čas a priestor pre jej udržovanie a rozvíjanie svojich rodinných väzieb. Rodina by nemala byť vystavená nadmerným a neúmerným ekonomickým a existenčným tlakom. To vnáša do rodiny napätie, neistotu a vyčerpanosť. Narúša to pokojný život rodiny, pokojnú výchovu detí a degraduje vzájomné citové väzby. V dnešných časoch prežívajú mnohé rodiny neľahké skúšky. Tvrdo na ne dopadá nezamestnanosť rodičov, zadĺženosť rodiny, či odlúčenosť ich členov. Všetky tieto okolnosti negatívne vplývajú na celkový stav a atmosféru rodiny.

Materstvo je základné a prirodzené poslanie ženy.

Najlepšie ho dokáže naplniť v podmienkach zdravej a fungujúcej rodiny. Materstvo si vyžaduje vzájomnú pomoc a podporu celej rodiny. Materstvo posilňuje a spája rodinu. Rodina vytvára prirodzené a zdravé prostredie na naplnenie tohto poslania. Žena si preto vyžaduje prirodzenú ochranu. Potrebuje pokoj a podmienky pre výchovu svojich detí. Žena by sa mala venovať predovšetkým rodine a deťom. Matka pracujúca od rána do večera už nemá sily a energiu odovzdávať deťom potrebné hodnoty. Sama je vyčerpaná a nezostáva jej už veľa síl na výchovu a formáciu svojich detí.

Štát nemá zasahovať do integrity rodiny.

Zasahovať len výnimočne a v obmedzenom rozsahu. Rodina vyžaduje predovšetkým vytvorenie podmienok pre svoju pokojnú a slušnú existenciu. Má uskutočňovať potrebné a rozumné sociálne opatrenia pre ich fungovanie a život. Má umožniť matkám výchovu a starostlivosť o svoje deti a rodinu. Rodina si zaslúži všeobecnú podporu a úctu. Umožnila ným stať sa plnohodnotnými a spokojnými ľuďmi. Rodina dnes žije v ohrození. Prežíva možno svoje najťažšie obdobie.

Strom Zdravia 2