Rodina je klenot

Rodina je základom šťastia, pokoja a spokojnosti.

V každom veku. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie. Základ a centrum pozitívnych zážitkov a vnútorného pokoja. Rodina vytvára každému jej členovi duševnú, citovú a sociálnu podporu. Svet sa rýchlo mení. Úloha a význam rodiny zostáva. Mení sa spôsob života. Menia sa formy vzťahov. Rodinné väzby nie sú také silné a tesné ako v minulosti. Napriek tomu zostáva inštitút rodiny jedinečný a neprekonaný. Nikto nemôže nájsť prirodzenejšie zázemie ako je fungujúca a milujúca rodina.

Základom rodiny je dôvera.

Dôvera a pevné rodinné vzťahy nevznikajú samy od seba. Rodinné vzťahy treba trpezlivo a s láskou budovať, pestovať a rozvíjať.

Základným predpokladom šťastnej a milujúcej rodiny je čas a pozornosť.

Znamená to, venovať čas svojej rodine. Venovať jej svoju pozornosť. Rodina by mala mať prednosť pred ostatným.

Predpokladom šťastnej rodiny je pokojná a priateľská komunikácia.

Správna komunikácia vytvára pokojné priateľské prostredie, priestor na počúvanie, budovanie empatie a vyjadrenie názorov a túžob.

Rodina dáva  pocit bezpečia a opory.

Deťom poskytuje to najlepšie prostredie pre zdravú výchovu, šťastné a pokojné detstvo. Dieťa cíti pevnú, trvalú a láskyplnú starostlivosť svojich rodičov. Deti vyrastajú v atmosfére lásky a dôvery. Deti sa učia vzájomnej úcte, dôvere a pokojnej komunikácii. Získavajú pre svoj život správne a prirodzené sebavedomie a vnútornú rovnováhu. Sebavedomie sa začína v detstve. Správna výchova a pevné hlboké rodinné zázemie sú predpokladom pre spokojný a harmonický život v dospelosti.

Rodina je i vzájomné pochopenie, prejavy lásky a pozornosti.

Krásne zážitky a spoločné radostné chvíle. Pozitívne zážitky a radosť z úspechov. Spoločné ciele. A nielen ciele, ale i samotná cesta k cieľu je zdrojom radosti a pozitívnej energie.

Múdrosť muža a trpezlivosť ženy prináša mier do domu a šťastný život

Holandské príslovie

Strom Zdravia 2