Prízrak zvaný anorexia

Mentálna anorexia je psychické ochorenie. Patologická porucha príjmu potravy.

Vážne ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu psychiatra. Mentálna anorexia hlboko porušuje psychickú rovnováhu človeka a osobný, profesionálny a spoločenský život postihnutého jedinca.

Mentálna anorexia je rovnako vážne ochorenie ako hociktorá iná forma rizikového návykového správania.

Rovnako ako pri iných formách závislého správania, tak i pri mentálnej anorexii postihnutá osoba neguje svoju predchádzajúcu minulosť a predchádzajúce hodnotové priority. Jej život a smerovanie sa mení a choroba postupne ovládne myseľ a život postihnutej osoby. Postihnutá osoba je často depresívna, izolovaná, má pocity osamelosti a nepochopenia okolia. Depresia je spätá s obavami o svoju postavu, svoj vonkajší výzor a telesnú hmotnosť.

Základným znakom anorexie je hladovanie. Anorexia postihuje dievčatá a ženy.

Vyhýbajú sa jedlu. Odmietanie potravy, strata hmotnosti a vychudnutosť vyvolávajú strach a obavy okolia o ich život a zdravie. Vyhýbajú sa stretnutiam a spoločenským aktivitám, spojenými s konzumáciou jedla. Nasleduje strata asertivity, konfliktné správanie, negativizmus a pocity hanby. Dramatická sebakontrola príjmu potravy sa stupňuje, podvýživa sa prehlbuje. Nasleduje únava, apatia a celková slabosť spojená so stratou fyzickej a duševnej výkonnosti.

Motívom hladovania je potreba dosiahnuť vysnívaný fyzický vzhľad.

Význam fyzického vzhľadu rastie s rozvojom konzumnej spoločnosti. Je výsledkom zmenených hodnotových rebríčkov a preferencií. Anorektička si často neuvedomuje svoju chorobu, ani ju neplánuje.

Anorektička si začne uvedomovať svoju chorobu až v pokročilom štádiu.

Pochopí, že jej správanie nie je normálne, ale dlho odmieta túto skutočnosť priznať pred svojim okolím. Obáva sa pocitu hanby, sklamania a neúspechu. Má strach z okolia, obáva sa vonkajšej kontroly, ktorá by sa zamerala na jej stravovanie. Anorektička nie je väčšinou schopná požiadať o pomoc. Zostáva so svojim problémom osamotená a izolovaná. V pokročilom štádiu ochorenia len máloktorá anorektička dokáže sama zvládnuť vývoj ochorenia. Pomoc a podpora okolia, rodiny a blízkych je rozhodujúca. Mala by nasledovať odborná lekárska liečba a starostlivosť.

Koho postihuje? Ohrozené sú ctižiadostivé, ambiciózne a pedantné ženy.

Príčinou anorexie môže byť i oslabené sebavedomie, pocity menejcennosti a vnútorná neistota. Anorexia je často paradoxne výsledkom snahy o dosiahnutie nejakého cieľa, alebo vyriešenia nejakého problému. Niekedy je spúšťačom vonkajšia udalosť, alebo životná situácia. Niekedy i banálna a navonok bezvýznamná. Snaha podobať sa niektorej herečke, alebo modelke, snaha napodobniť nejakú ženu vo svojom okolí. Nasleduje hladovanie. Zdanlivo nenápadná a dočasná snaha sa stáva novým životným štýlom, novým cieľom. Novou motiváciou, z ktorej sa postihnutá nevie vymaniť. Stráca postupne kontrolu nad svojim správaní a svojim životom. Nasleduje izolácia. Pretrhnutie väzieb. Rodinných, priateľských i pracovných.

Anorexia hlboko zasahuje do osobného, sociálneho a spoločenského života postihnutej osoby.

S jej prehlbovaním rastie riziko vzniku i iných závislostí, najčastejšie na alkohole. Rastie riziko vzniku vážnych a chronických telesných ochorení. Anorexia mentalis si vyžaduje dlhodobú systematickú odbornú pomoc a liečbu.

Strom Zdravia 2