Poruchy učenia

Mnoho detí má problémy s učením. Učia sa ťažko a namáhavo.

Učenie im jednoducho nejde. Rodičia trávia celé hodiny s učením svojich detí. Žiadaný efekt sa nedostavuje. Nemusí to byť nechuť k učenie, pohodlnosť, či lenivosť. Môže to mať svoje objektívne príčiny. Dieťa sa nevie učiť. Trpí niektorou z foriem poruchy učenia. Práve porucha učenia bráni dieťaťu v učebných pokrokoch. Nejako to nejde.. Pomalé a ťažkopádne čítanie, opakujúce sa pravopisné chyby, nečitateľné písmo. Neschopnosť jednoduchých matematických úkonov.

Porucha učenia prejavuje v správaní a psychike dieťaťa.

Dieťa začína byť postupne nervózne, vzdorovité a náladové. Prejavuje neochotu, nechuť až odpor k učeniu. Niektoré príznaky sa môžu prejaviť už v predškolskom veku. Dieťa začína mať problémy s motorikou. Oproti svojim rovesníkom zaostáva v motorických zručnostiach. Prejavuje sa to najviac v jemnej motorike. Nevie obratne narábať s hračkami, alebo napríklad s loptou. V školskom veku sa prejavy postupne viac akcentujú. Prejavy si všimnú najskôr rodičia, alebo učitelia v škole. Všimnú si, že dieťa sa ťažko a namáhavo učí. Presedí hodiny pri domácich úlohách bez očakávaného efektu. Dieťa začína byť nervózne a úzkostlivé. Môžu sa pridružiť rôzne somatické príznaky. Bolesti hlavy a brucha, obhrýzanie nechtov, plač a depresia.

Poruchy učenia sú polymorfná skupina zdravotných problémov, ktoré sa prejavujú pri reči, písaní, čítaní a počítaní.

Pozor ! Príčinou nie je duševná zaostalosť ! Príčinou nie sú ani poruchy zraku, sluchu, či iných senzorických funkcií. Príčinou nie sú ani negatívne sociálne vplyvy ani pridružené somatické ochorenia. Odborníci hovoria, že poruchy učenia vznikajú na základe dysfunkcie centrálnej nervovej sústavy. Prejavy a vývoj majú individuálny obraz a charakter. Odborníci popisujú najčastejšie prejavy porúch učenia ako :

dyslexia – porucha čítania

dysgrafia- porucha písania

dyskalkúlia- porucha matematických schopností

dyspraxia- porucha plánovanej motoriky

dysmúzia- porucha hudobných schopností

dyspinaxia- porucha výtvarných zručností

dysortografia- porucha pravopisu

K tomu často i porucha koncentrácie. Porucha vnímania, či zhoršenie zrakovej, či sluchovej pamäti. Obmedzenie priestorovej orientácie, porucha jemnej motoriky, či zhoršenie obrazotvornosti. Tomu zodpovedajú i konkrétne prejavy poruchy učenia u jednotlivého dieťaťa. Prejavujú sa pri čítaní, písaní, alebo počítaní. Prejavuje sa rôznymi formami a rôznou intenzitou. Odborníci popisujú mnohé formy a prejavy porúch učenia.

Dieťa s poruchou učenia potrebuje lásku, pomoc a trpezlivosť.

Dieťa potrebuje absolvovať potrebné vyšetrenia. Psychológa a liečebného pedagóga. V niektorých prípadoch i neurológa. Cieľom je nájsť vhodné a správne kompenzačné postupy a metódy. Deti sú neustále pod tlakom, konfrontované v reálnom živote so svojou poruchou. Potrebujú trpezlivosť, pokoj a pocit pochopenia a uznania. Cieľom je naučiť deti používať kompenzačné pomôcky. Vyžadujú osobitný prístup. Harmonické rodinné prostredie a potrebnú dávku lásky a empatie.

Strom Zdravia 2