Neurotické problémy

Neurotické problémy sa prejavujú ako funkčné psychické poruchy, ktoré narušujú schopnosť adaptácie na životné situácie.

Prejavujú sa rôznymi príznakmi, ktoré bežne stretávajú každého človeka. Pri neurózach sa prejavujú dlhšie a intenzívnejšie. Tým negatívne zasahujú do kvality života. Neurózy majú rôzne príčiny. Významnú úlohu zohráva genetika, vrodená náchylnosť k neurotickým poruchám. Najčastejšou príčinou je dlhotrvajúci stres. Konfliktné prostredie a nadprahové nároky, kladené na človeka. Sú terénom k rozvoju neurotických porúch.

Najčastejším prejavom neurózy je úzkosť.

Úzkosť rôznej sily a intenzity. Úzkosť je veľmi nepríjemný citový stav spojený s pocitom strachu a ohrozenia. Strach a úzkosť v miernej podobe a intenzite sú normálne a majú skôr obranný charakter. Do času, kým neprekročia určitú hranicu. Hranicu, za ktorou úzkosť a strach sa stávajú autodeštruktívnymi javmi, ktoré začínajú človeka atakovať a vyčerpávať.

Neurózy sú sprevádzané poruchami spánku, bolesťami hlavy, búšením srdca, bolesťami svalov a chrbtice.

Prítomné sú nutkavé, nezmyselné myšlienky. Postihnutý si plne uvedomuje ich nezmyselnosť až absurdnosť, ale nevie si s nimi poradiť

Treba jasne povedať, že neuróza nie je žiadnou poruchou intelektu, alebo myslenia.

Môže postihovať ľudí múdrych a vzdelaných. Nemá nič spoločné s ich rozumovými a intelektuálnymi schopnosťami. Na neurózu treba myslieť, ak úzkosť a strach majú výraznú silu a intenzitu. Opakovane a nutkavo sa vracajú. Majú dlhé trvanie, ktoré nie je úmerné príčine, ktorá ho vyvolala. Niekedy sa objavuje len nervozita a nepokoj. Postupne môžu prerastať do úzkosti a strachu. V najhorších prípadoch až k pocitom hrôzy a paniky.

Neurotické poruchy sa rozdeľujú na viaceré formy.

Najčastejšie sú fóbie /pocity strachu / napr. z uzavretých priestorov , výťahov, z veľkého počtu ľudí../.

Veľmi častou úzkostnou poruchou sú panické reakcie.

Úzkosť prichádza náhle, bez výrazného podnetu. Veľmi silná a intenzívna. Sprevádzajú ju dramatické telesné prejavy. Zvyčajne má rýchly nástup a rýchlo ustupuje. Zvykne sa vracať.

Takzvaná generalizovaná úzkostná porucha má menšiu intenzitu ako panická reakcia. Prítomná je prakticky stále, má dlhé trvanie.

Zmiešaná úzkostne depresívna porucha je veľmi častá forma. Úzkosť spojená s prejavmi depresie. Nedosahuje však parametre depresie.

Najzávažnejšia neurotická porucha je obsedantno kompulzívna porucha.

Prítomné sú obsedantné myšlienky / myšlienky, ktorých sa nedá zbaviť / a tiež nutkavé konanie / konanie, ktorému nie je možné zabrániť /. Charakterizované silnou úzkosťou, ktoré sa kompenzuje vykonávaním určitých úkonov a rituálov. Musia byť stále opakované, no nevedú k zmierneniu úzkosti. Sú to spravidla nezmyselné a nelogické úkony. Človek si uvedomuje ich nezmyselnosť a neopodstatnenosť, ale nevie sa im ubrániť. Je to spravidla následok reakcie na stresy a konfliktné situácie.

Posttraumatická  stresová porucha / reakcia na závažnú duševnú ujmu / je naviazaná na silnú a výraznú stresovú udalosť, nadväzuje s určitým časovým odstupom.

Táto reakcia prichádza s časovým oneskorením, hoci predtým sa zdalo, že predmetná situácia bola jednotlivcom úspešne zvládnutá.

Strom Zdravia 2