Medializácia života

Žijeme v mediálnej dobe.

Médiá ovládajú svet okolo nás. Médiá sa včlenili do nášho každodenného života a ovplyvňujú priestor, v ktorom žijeme. Sila médií je obrovská. Ich vplyv je takmer bezhraničný. Médiá sú dnes prakticky všade. Začnime krátkym pohľadom. Naše domovy a pracoviská sú plné nástrojov mediálnej komunikácie. Máme televízory, rádiá, internet, inteligentné telefóny, či tablety. Technika zaznamenala v posledných rokoch neuveriteľný dynamický vývoj. Gramotnosť ľudí v tejto oblasti enormne rástla. Už malé deti vedia obratne narábať s počítačmi a inteligentnými telefónmi. Učia svojich rodičov. Moderné technológie zaujali neotrasiteľnú pozíciu v našich životoch. So všetkými dôsledkami.

Médiá ponúkajú obrovský a dynamický potenciál.

Nástup internetu a aplikácií vytvoril obrovský potenciál pre šírenie informácií a ovplyvňovanie širokej populácie v podstate on-line. Prirodzené prostredie človeka a rodiny stále viac prerastá s mediálnym svetom. Tradičné mediálne nástroje ako televízia, rozhlas, či tlač postupne ustupujú oveľa modernejším a inteligentnejším formám. Predovšetkým internetu a novým aplikáciám.

Médiá ovplyvňujú život človeka tak, ako nikdy predtým.

Dnešná mediálna doba nemá ani tú najmenšiu paralelu v histórii. Je to nová civilizačná forma. Médiá a ich obsahy priamo vstupujú do života jednotlivcov. Médiá a ich obsahy ovplyvňujú myslenie a život každého jednotlivca v obrovskej až nekontrolovanej miere. Od obsahu prijímaných informácií závisí obsah myslenia, konania a rozhodovania.

Medializácia života prináša presýtenosť informáciami.

Mozog človeka prijíma kvantum nových informácií. Musí ich hodnotiť a selektovať. Musí si vyberať. Možnosť výberu vždy znamená záťaž a zodpovednosť. Každý preberá zodpovednosť za to, čo si pre seba vyberie. Informácií je obrovské kvantum, informačných kanálov je nekonečne veľa. Kde je pravda ? Čo je objektívne ? Čomu mám veriť ? To sú ťažké a náročné dilemy.

Obsah prijímaných informácii určuje život a hodnoty človeka.

Vplyv médií na život konkrétneho človeka dostáva úplne novú dimenziu. Médiá prinášajú informácie a tvoria určitú mienku. Médium je prvok, ktorý priamo formuje vývoj osobnosti. Predovšetkým detí a mladých ľudí. Mediálny svet je rýchly, dynamický a náročný. Psychika a integrita človeka je vystavená tlakom a skúškam.

Medializácia zmenila život dnešného človeka.

Taká je realita. Človek trávi množstvo času pri televízii, alebo pri internete. Zaznamenávame evidentný posun pri trávení času. Dominantným subjektom nášho času sa stali médiá. Často na úkor rodiny, priateľov, či vlastného zdravia. Hodiny strávené za počítačom inde chýbajú. Máme nenej pohybu, menej komunikujeme, oslavujú sa naše prirodzené sociálne väzby. Médium vyplnilo náš čas a pohltilo našu energiu. Výsledkom môže byť nezdravý životný štýl, prehnaná individualizácia, strata kontaktu s reálnym životom, strata komunikačných schopností až závislosť od niektorých médií.

Mediálna výchova je dôležitá forma ochrany a prevencie pred negatívnymi následkami medializácie.

Začína v rodine. Mediálna výchova detí a mladistvých je základným predpokladom je zvládnutie náročných mediálnych tlakov. Správny vzťah a ovládanie mediálnych vplyvov pomáha jednotlivcom zvládať každodenné interakcie s mediálnym prostredím. Mediálna výchova zahŕňa pozitívnu motiváciu i potrebnú ochrannú reštrikciu. Deti by mali byť chránené od prístupu k nevhodným a škodlivým mediálnym a informačným obsahom. Úloha rodičov a rodiny je nezastupiteľná a aktívna. Pasívny prístup často znamená, že sa procesy postupne vymykajú spod kontroly a dieťa začína prijímať nesprávne obsahy, ktoré postupne formujú jeho názorový a hodnotový svet.

Strom Zdravia 2