Agresivita medzi ľuďmi

Stále častejšie sme svedkami agresivity medzi ľuďmi.

Agresivita sa môže prejavovať viacerými formami. Odborníci hovoria najčastejšie o slovnej, alebo priamej brachiálnej agresivite. Slovný, alebo priamy fyzický útok je základným nástrojom agresívneho správania. V bežnom živote sme často svedkami agresívneho správania. Niekedy sme i jeho účastníkmi. Priamo, alebo nepriamo. Nebývajú to príjemné zážitky. Zanechávajú nepríjemný pocit, hnev i bezmocnosť. Agresivity stále pribúda. Agresívne správanie sa prejavuje vo všetkých vekových skupinách. Žiaľ, prejavuje sa stále viac i u detí a mládeže. Problémom je nepriaznivé domáce prostredie a nedostatočná komunikácia s deťmi. Výchova a negatívny vplyv prostredia zanecháva na deťoch devastujúce následky. Emočná nenaplnenosť, egoizmus, či absencia sociálnych väzieb. To všetko podnecuje sklony k agresívnemu správaniu.

Rodina zohráva rozhodujúcu úlohu pri prevencii agresívneho správania detí a mládeže.

Rodinu nemôže nič nahradiť. Dieťa vyrastá v rodine a vytvára si vzory. V prípade, že je svedkom agresívneho a hrubého správania vo svojom okolí, osvojuje si postupne tieto stereotypy a agresívne správanie sa stáva normou. Agresivita je forma správania. Súvisí s citovou a racionálnou stránkou každého človeka. V prípade agresivity u detí a mládeže ide o následok výchovného zlyhania. Agresivita úzko súvisí s egoizmom a hrubou účelovosťou. Agresivita súvisí samozrejme vždy i s typológiou ľudskej osobnosti. Sú typy ľudí s výraznejšími sklonmi k agresivite. Jednotlivé typy ľudí sa líšia nielen výchovou a svojím prostredím, ale i svojím temperamentom a zdedenými vlastnosťami. Jednoduchá schéma neexistuje. Každý jednotlivec je jedinečný. Agresivita sa samozrejme prejavuje vo všetkých vekových skupinách. Prejavuje sa často i u starých ľudí. Niekedy súvisí s postupnou depriváciou ich kognitívnych funkcií, ale môže byť i reakciou na konkrétnu životnú situáciu. Psychiatri a geriatri často riešia problémy agresívneho chovania seniorov. Agresívne chovanie sa často prejavuje v určitých sociálnych skupinách. Typické je agresívne chovanie medzi väzňami, alebo bezdomovcami.

Agresivita je forma ľudského správania s vysokým stupňom nebezpečnosti.

Agresivita je nebezpečný psychosociálny jav. Agresivita je hrubé a egoistické presadzovanie individuálneho záujmu. Nemá miesto v slušnej spoločnosti. Napriek tomu, agresívne správanie je na vzostupe. Agresivita nie je afekt. Niekedy sa to zamieňa. Afekt je krátka, búrlivo prebiehajúca citová reakcia. Neprekonaný afekt môže prerásť do spojenia s tendenciou hrubého konania a to je už agresivita. Agresivita nás ohrozuje. Priamo i nepriamo. Agresívne chovanie negatívne zasahuje do osobných i spoločenských vzťahov. Robí z ľudí protivníkov až nepriateľov.

Strom Zdravia 2